หน้าแรก OSE II


  • OSE II ได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ในบัญชีผลิตภัณฑ์ แผนรับมือฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ออกโดยหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา
  • กองทัพเรือสหรัฐ ไว้วางใจ OSE II

    กองทัพเรือแห่งสหรัฐ ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ OSE II ในการกำจัดน้ำมันรั่วไหลในทะเล

ความสำเร็จของ OSE II ในการบำบัดดินและน้ำ


องค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ OSE II ว่าสามารถแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนได้จริง

Oil Spill Eater II (OSE II)
นวัตกรรมใหม่แห่งการกำจัดน้ำมันรั่วไหลและสารไฮโดรคาร์บอนแทบทุกประเภท


 

The most environmentally safe and cost effective bioremediation process 

Oil Spill Eater II (OSE II) เป็นกระบวนการบำบัดทางชีวภาพที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดต้นทนได้มากที่สุดของโลก ในการกำจัดน้ำทิ้ง สารรั่วไหล และสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก | Oil Spill Eater II (OSE II) is the world’s most environmentally safe and cost effective bioremediation process for the mitigation of hazardous waste, spills and contamination virtually anywhere of any size, large or small.


 

An environmentally safe cleanup method

OSE II เป็นวิธีการทำความสะอาดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในการกำจัดสารอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ | OSE II is an environmentally safe cleanup method because it uses natures own bioremediation processes to effectively eliminate hazardous materials.


 

Listed on US EPA's NCP

OSE II ถูกบรรจอยู่ในแผนฉุกเฉินแห่งชาติของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (US EPA's NCP) OSE II is listed on the US Environmental Protection Agency’s National Contingency Plan for Oil Spills (NCP).


 

Not Microbe

OSE II ไม่ใช่แบคทีเรีย น้ำหมัก หรือสารเคมีสำหรับกำจัดคราบ | OSE II is not a bacteria (bug), fertilizer or dispersant product.


 

Turn WASTE to WATER

OSE II เป็นเอนไซม์ทางชีวภาพที่สามารถเปลี่ยนของเน่าเสียให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติสำหรับแบคทีเรียที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ผลลัพธ์ของกระบวนการจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ำ | OSE II is a biological enzyme that converts the waste into a natural food source for the enhanced native bacteria found in the environment. The end result of this process is CO2 and water. 

SAVE COST AND TIME

OSE II จะช่วยลดต้นทุนการทำความสะอาดและกำจัดปัญหาของเน่าเสียอันตรายในพื้นที่อย่างถาวร และไม่จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดซ้ำซ้อน | OSE II will reduce your cleanup costs and permanently eliminate the hazardous waste problem in place, with no secondary cleanup required.


 

Accepted by numerous country around the world

OSE II ได้รับการรับรองให้ใช้ได้จากประเทศต่างๆจำนวนมากทั่วโลก | OSE II is approved by numerous countries for use.


 

More than 30,000 cases has been bioremediated

นับตั้งแต่ปี 1989 OSE II ได้บำบัดสารอันตรายหลากหลายประเภททั้งบนพื้นดิน ใต้ผิวดิน และในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก | Since 1989, OSE II has safely remediated numerous types of hazardous materials on the ground, in the ground and in the water.


 

Visitors: 24,303