Technical Library

Technical Library | ห้องสมุดเชิงเทคนิก

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเชิงเทคนิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OSE II ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Complete Technical Library 2016 – All Documents
รวมเอกสารเชิงเทคนิก


 

Excerpt Sections from the Complete Technical Library
ไฟล์เอกสารเชิงเทคนิกแยกตามประเภทหัวข้อ

OSEI Company History
ประวัติองค์กร OSEI

Note to Contractors 
บันทึกสำหรับผู้สนใจ

Introduction
แนะนำผลิตภัณฑ์

General Description
คำอธิบายโดยทั่วไป

Chemical Process
กระบวนการทางเคมี

Emulating Mother Nature
การลอกเลียนแบบกระบวนการทางธรรมชาติ

The US Congress mandated through the Clean Water Act
การอนุญาตในพระราชบัญญัติน้ำสะอาด โดยสภาสหรัฐฯ

How to get a product on the US EPA NCP list
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในรายการแผนรับมือฉุกเฉินของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ

U.S. EPA NCP Letter Listing OSE II
หนังสือการบรรจุ OSE II ในรายการแผนรับมือฉุกเฉินของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ

US EPA notebook with technical information on OSE II highlighted section VI-1
บันทึกของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯและข้อมูลเชิงเทคนิกเกี่ยวกับ OSE II ในส่วนที่ VI-1

U.S. EPA Regulation regarding the use of OSE II 
กฏระเบียบ/มาตรการของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ OSE II

OSE II in Storm Water Drains or U.S. Navigable Waters
OSE II ในระบบระบายน้ำหรือน่านน้ำที่สามารถเดินเรือได้ของสหรัฐฯ

EU MSDS – SDS on OSE II
เอกสารความปลอดภัย MSDS ของผลิตภัณฑ์แบบยุโรป

US MSDS – SDS on OSE II
เอกสารความปลอดภัย MSDS ของผลิตภัณฑ์แบบสหรัฐฯ

OSHA Letter
หนังสือจากหน่วยงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงาน กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (OSHA)

 

Visitors: 23,316