What is NCP? | รู้จักแผนรับมือฉุกเฉินแห่งชาติ

What is US EPA NCP? | อะไรคือแผนฉุกเฉินแห่งชาติ

รู้จักแผนรับมือฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา

       

 

รายชื่อผลิตภัณฑ์สำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน ตามแผนรับมือฉุกเฉินแห่งชาติสหรัฐฯ

       แผนรับมือภาวะมลพิษน้ำมันและสารพิษอันตรายฉุกเฉินแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan) ได้บรรจุรายชื่อผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ได้ในเหตุฉุกเฉินต่างๆไว้ในบัญชีผลิตภัณฑ์สำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแบ่งประเภทออกเป็น 5 ประเภทหลัก บัญชีดังกล่าวจะมีการอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้

ตารางผลิตภัณฑ์ (Product Schedule) ตามแผนฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับเดือนเมษายน 2017 คลิก

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์ ความหมาย จำนวนของผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ในรายการ
Dispersants  ผลิตภัณฑ์เคมีทำละลาย  18 
Surface Washing Agents  ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างพื้นผิว  56 
Surface Collecting Agents  ผลิตภัณฑ์สำหรับเก็บหรือ
ดูดซับสาร/น้ำมันรั่วไหล
 2 
Bioremediation Agents  ผลิตภัณฑ์บำบัดทางชีวภาพ  25
Miscellaneous Oil Spill Control Agents ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำมันรั่วไหลอื่น  17
รวม    118

ตัวย่อ

     D - Dispersant สารทำละลาย
     SW - Surface Washing Agent ผลิตภัณฑ์ล้างพื้นผิว
     S - Surface Collecting Agent ผลิตภัณฑ์หักเก็บน้ำมันรั่วไหล
     B - Bioremediation Agent ผลิตภัณฑ์สำหรับบำบัดทางชีวภาพ
     MC - Microbiological Culture
     EA - Enzyme Additive
     NA - Nutrient Additive
     M - Miscellaneous Oil Spill Control Agent


 

OSE II ในบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์สำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน

       ข้อความสำคัญที่ระบุในเอกสารรายงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2000 ระบุเกี่ยวกับการบำบัดทางชีวภาพสำหรับการตอบสนองน้ำมันรั่วไหลว่า "ปัจจัยจำนวนมากมีผลต่อความสำเร็จของการบำบัดทางชีวภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประเภทของแบคทีเรียที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำมัน และลักษณะพื้นที่และพื้นผิวของน้ำมัน" ซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้

การบำบัดทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบไปด้วย

       1) สารอาหาร ที่ยังคงอยู่ในวัสดุที่ปนเปื้อนน้ำมัน และ
       2) สารอาหารเข้มข้น ที่เพียงพอต่อการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดของแบคที่เรียที่สามารถย่อยสลายน้ำมันได้ตลอดทั้งกระบวนการทำความสะอาด

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในแผนรับมือฉุกเฉินแห่งชาติ

     ผลิตภัณฑ์บำบัดทางชีวภาพที่บรรจุอยู่ในตารางผลิตภัณฑ์ แผนรับมือฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ถูกแบ่งประเภทไว้ดังนี้
       1) Microbiological Cultures (MC)
       2) Nutrient Additives (NA) และ
       3) Enzyme Additives (EA)

       สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแรก เป็นกระบวนการบำบัดที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแบคทีเรียที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือสภาวะแวดล้อมบริเวณนั้นๆ ในขณะที่มีประสิทธิภาพในสิ่งแวดล้อมที่มีการควบคุม ----เป็นกังวลว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำสายพันธุ์จากต่างถิ่นเข้ามา ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุปัญหาอื่นในอนาคต ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ส่วนประเภทที่สองนั้น ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยอาหารและปุ๋ยสำหรับเสริมแรงให้กับจุลชีพที่มีอยู่ในบริเวณที่มีการรั่วไหลนั้น อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทถูกออกแบบให้ไม่สามารถใช้ได้ในสภาวะแวดล้อมแบบแหล่งน้ำเปิด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

        ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ประเภทที่สาม (EA) ได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องมือสำหรับการตอบสนองเป็นอันดับแรกในสภาวะแวดล้อมแบบแหล่งน้ำเปิด กระบวนการบำบัดทางธรรมชาติโดยรูปแบบการเติมเอนไซม์นั้นมีการพัฒนาในช่วงไม่กี่ปีี่ผ่านมา และยังเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยการใช้งานที่กว้างขึ้น ทั้งการตอบสนองน้ำมันรั่วไหลที่เพิ่งเกิดขึ้น และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิที่ต่ำได้ถึง -2 องศาเซลเซียส

นิยามของผลิตภัณฑ์ประเภทเอนไซม์ (EA Definition)

       ผลิตภัณฑ์ประเภทเอนไซม์เป็นตัวเร่งทางชีวภาพ ที่ถูกออกแบบมาให้เพิ่มประสิทธิภาพการแตกตัวหรือการละลายของน้ำมัน เพื่อให้จุลชีพสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหรือพลังงานได้มากขึ้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นของเหลวเข้มข้น ที่สามารถผสมสารลดแรงตังผิวและสารอาหารที่ผลิตขึ้นได้โดยการหมัก ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายตามธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในพื้นที่

Visitors: 24,305